Read De jongen achter het masker by Greet Beukenkamp Online

de-jongen-achter-het-masker

DE JONGEN ACHTER HET MASKER (The boy behind the mask)(English version at the bottom)In deze historische roman lopen twee verhalen door elkaar heen. Het hoofdverhaal wordt verteld door Maïa, de voedster van Toetankhamon. Ze heeft een nauwe band met hem, die blijft bestaan als hij als negenjarige jongen tot farao wordt gekroond. Tien jaar later krijgt ze bericht van zijn dooDE JONGEN ACHTER HET MASKER (The boy behind the mask)(English version at the bottom)In deze historische roman lopen twee verhalen door elkaar heen. Het hoofdverhaal wordt verteld door Maïa, de voedster van Toetankhamon. Ze heeft een nauwe band met hem, die blijft bestaan als hij als negenjarige jongen tot farao wordt gekroond. Tien jaar later krijgt ze bericht van zijn dood. Tijdens een veldtocht tegen het Hettische leger is zijn strijdwagen omgeslagen. Was het een dom ongeluk of was het moord?Ooit heeft Maïa Toetankhamon beloofd om de koningin bij te staan, mocht hem iets overkomen. Daardoor raakt Maïa ook betrokken bij de strijd om de troon. Ze moet vluchten, samen met de koningin en Nakhtmin, de commandant van de lijfwacht.Om haar verdriet over de dood van “haar jongen” te verwerken, voert Maïa in gedachten gesprekken met hem en brengt zo het kind tot leven waarvan ze houdt alsof het haar eigen zoon is.Deze monologen vormen samen het tweede verhaal dat door het eerste heen is geweven. Ze bestaan uit een veertigtal heel persoonlijke verhalen over Toetankhamon, van zijn geboorte tot aan zijn dood en geven een goed beeld van zijn leven.Een historische roman vol spanning, avontuur en intriges. Liefde, moord en drama liggen heel dicht bij elkaar in dit uitstekend gedocumenteerde verhaal over de farao die tot de verbeelding blijft spreken.Het boek berust op historische feiten en theorieën van bekende archeologen. De "witte" plekken heeft de schrijfster op een bijzonder knappe manier ingevuld. Het zou zomaar zo gebeurd zou kunnen zijn...Het boek is op het ogenblik bijzonder actueel vanwege de ontdekking van twee geheime ruimtes achter de wanden van Toetankhamons grafkamer. Aan de hand van radarbeelden is kort geleden vastgesteld dat er zich er metalen voorwerpen en organisch materiaal in bevinden. Pas geleden zijn er nieuwe radarbeelden gemaakt waarvan eind mei meer informatie wordt verwacht. De onderzoekers hopen de mummie van koningin Nefertiti in een van die ruimtes te vinden. Het zou de ontdekking van de eeuw zijn…Deze recente ontdekkingen heb ik er nog net voor de deadline in kunnen verwerken. In this historical novel are two stories interwoven. The main story is told by Maïa, Tutankhamun's wet nurse. She has a strong relationship with him, that lives on when he is crowned to be a pharaoh at the age of nine. Ten years later she receives notice of his death. His chariot has capsized during a campaign against the Hettite army. Was it bad luck or was it murder?Once Maïa promised Tutankhamun to stand by the queen, should something happen to him. Because of that Maïa gets also involved in the fight for the throne. She has to flee. The queen wants to go with her and also Nakhtmin, the commander of the guards.To deal with her grief about the death of "her boy", Maïa holds conversations with him in her mind. In that way she brings the child to life, the child she loves as if he is her own son. These monologues make together the second story, that is interwoven through the main story. Those consist of a about forty very personal stories about Tutankhamun from his birth to his death and give a clear image of his life.A historical novel with lots of tension, adventure and intrigues. Love, murder and drama are close together in this excellent documented story about the pharaoh who will always appeal to one's imagination.The book is based on historical facts and the theories of well-known Egyptologists. The author has filled in the "white" spots in a very deft way. It could have happened just like that...The book is very topical at this moment, because of the discovery of the two secret chambers in the tomb of Tutankhamun. At the end of March 2016 radar images settled that in those chambers must be metal objects and organic materials... Halfway through April new radar images were taken of which more information is expected soon. Scientists hope to find the mummy of queen Nefertete in one of the hidden chambers. That would be the discovery of the century...Just before the deadline I was able to incorporate those recent discoveries into my book....

Title : De jongen achter het masker
Author :
Rating :
ISBN : 29911166
Format Type : Hardcover
Number of Pages : 440 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

De jongen achter het masker Reviews

  • Gerrianne
    2019-04-02 06:39

    lees mijn recensie via http://leesdan.blogspot.nl/2016/06/de...

  • Greet Beukenkamp
    2019-04-12 08:33