Read زیر چتر شیطان by محمد ایوبی Online

Title : زیر چتر شیطان
Author :
Rating :
ISBN : 9789649101
Format Type : Paperback
Number of Pages : 276 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

زیر چتر شیطان Reviews

  • Mehdi Miri Disfani
    2019-04-10 18:12

    زیر چتر شیطان رمانی اجتماعی انسانی که در جنوب کشور اتفاق می افتد. محمد ایوبی با این رمان (و گویا سایر رمانهایش از قبیل روز گراز) کاری شگرف در معرفی فرهنگ، آداب، رسوم و سنن، روابط اجتماعی و انسانی خطه جنوب به خصوص در برهه زمانی سالهای دهه 40 و 50 به ثبت رسانده است. داستان در جامعه ای فقرزده، خشونت زده و سرشار از آدمهای زخمی و "ندار" اتفاق می افتد. آدمهایی که یا جامعه طردشان کرده است (عیصو)، یا حکومت (عماد) و یا خود در گریز از خویشتن به تبعیدی خودخواسته رفته اند. به قول محمد ایوبی " آدم های ندار آن دهه، بر لبه تیزی تیغ وار راه می رفتند و اگر خودشان به خویش مدد نمی کردند ، سقوط شان حتمی بود". اگرچه رمان در روایتش دربند زمان نیست و زمان مرتبا شکسته میشود و راویها نیز جابجا میشوند (استفاده بجای ایوبی از این تکنیکها در جذابیت اثر به شدت تاثیر گذار بوده است) ، اما به خوبی سیر زوال انسانی شخصیت اصلی داستان را از کودکی که عاشق بو کردن گلها بوده تا مست درنده ای که جز آزار و پلیدی چیز دیگری نمیشناسد نشان میدهد. در عین حال روایت ایوبی از "عیصو" آنچنان وفادار به واقیعت انسانی این شخصیت و همه دردهای اوست که ناخودآگاه خواننده را در برهه هایی به همدردی با عیصو وامی دارد. "زیر چتر شیطان" راوی دردهای مردمان جنوب است و به طور خاص دردهای مردمان ندار، کودکان کودکی ندیده و زنان معصومیت باخته و قربانی را واگو میکند.